IKKE LA DEG SKVISE UT: STOPP SALG AV KOMMUNALE BOLIGER!
 
Boligmarkedet er ute av kontroll, og det bør vi gjøre noe med! Vi inviterer til en bred mobilisering opp mot en boligpolitisk markering 12 juni kl 15 på Youngstorget

Boligprisene i Norge har blitt over tredoblet siden 1992. I Oslo har økningen vært ennå større. Samtidig har Oslo kommune ført en stadig mindre sosial boligpolitikk. Kommunale gårder har blitt solgt over en lav sko og Oslo kommune innførte i tillegg ”gjengs leie” på begynnelsen av 2000-tallet. Høyrebyrådet krever at kommunale boliger kun skal tilbys til sosialklienter med bostøtte. Dagens politikk for tildeling av kommunale boliger fører til klientifisering av de få som faktisk får hjelp og er et lite tilfredsstillende plaster på såret for en nærmest ikke eksisterende sosial boligpolitikk. Det er nemlig MANGE flere enn de som allerede er blitt klienter på sosialen som sliter i dagens boligmarked. Å overlate disse utfordringene til markedet er ansvarsfraskrivelse satt i system. En stor og ansvarlig offentlig utleiesektor kan derimot utgjøre en viktig buffer mot ukontrollert prisvekst i leiesektoren.

STOPP OFFENTLIG ANSVARSFRASKRIVELSE I BOLIGPOLITIKKEN: FLERE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER NÅ!

Den negative utviklingen i boligprisene har imidlertid ikke gått upåaktet hen. De siste ti årene har det vært flere boligokkupasjoner i Oslo. Okkupasjon gir folk et sted å bo, og ikke minst er det en politisk reaksjon på en urettferdig boligpolitikk. Det siste halvåret har byrådet gått til kamp mot to av Oslos eldste boligokkupasjoner ved å prøve å selge Hausmannsgate 40 og 42 som er en del av det kommunalt eide Hauskvartalet. Beboerne i Hausmannsgate 42 ble kastet ut av kommunen i februar. Hausmannsgate 40, som ble okkupert i 1999 står nå i fare for å lide samme skjebne. Høyrebyrådet ønsker med dette å sabotere et ikke-kommersielt og selvdrevet tilskudd til byens sosiale boligtilbud.
 
Siden samskipnadene er uaktuelle som kjøpere ønsker byrådet og EBY å selge eiendommene på det private markedet. Er det virkelig hensiktsmessig å gi markedet og boligspekulanter ENDA større makt over byen vår og din økonomiske situasjon? Det er på tide å vise byrådet at markedet alene ikke gir en rettferdig boligpolitikk, men økende sosiale forskjeller.
 
IKKE LA DEG SKVISE UT: STOPP SALG AV KOMMUNALE BOLIGER!
 
Husokkupasjon er en viktig sikkerhetsventil mot kyniske boligspekulanter og mot en økende tro blant vanlige folk om at markedet er selve Loven. Felles for husokkupasjoner er at de fører til beboelse av  forfallen bygningsmasse som står ubrukt. H40 sto for eksempel tomt og rivningsklart i15 år før det ble okkupert, men er idag fullt ut beboelig. Selvstyrte bokollektiver som H40 beviser at en alternativ livsstil basert på solidaritet, dugnad og felleskapsløsninger er mulig – fordi okkupanter ikke sniker i køen men derimot SKAPER nye, sosiale og nødvendige bo- og kulturtilbud. Hausmania og H40 utgjør sammen et slikt tilbud.
 
BEVAR HAUSKVARTALET OG SELVSTYRTE KOLLEKTIVER!
STOPP UTKASTELSE OG SALG AV ALLE OKKUPERTE HUS!

NEWS:


... read more